به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید.
از این تصاویر برای تعیین سطح اضطرابی که یک نفر می تواند کنترل کند استفاده می شود.